Obchodní podmínky


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.isprej.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Dáša Faltýnková, se sídlem tř. T. Bati 3759, 760 01 Zlín, 4679300, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci „Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.isprej.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, se nevztahují zákonná ustanovení týkající se odpovědnosti za vady prodané věci. Na toto zboží je uzavírána darovací smlouva a zboží splňuje veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě). Odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu doručit prodávajícímu.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). 
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů, 
- spočívajících ve hře nebo loterii. 
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií faktury a průvodním dopisem, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy formou převodu na účet. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Další informace nalezne prodávající v sekci „Způsob dodání a platby“.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky.

Zákaznický dotazník

Zákazníkům, kteří uskutečnili nákup, může být zaslán na email uvedený v objednávce odkaz na dotazník, který se týká kvality poskytovaných služeb. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné a nemá vliv na vyřízení objednávky.

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Reklamační řád


Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je pro spotřebitele 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Je-li věc při reklamaci vyměněna za novou, začíná záruční doba běžet znovu.

Povinnosti kupujícího

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující, který není spotřebitel, povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující, který není spotřebitel, povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující, který není spotřebitel, povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
Kupujícímu spotřebiteli doporučujeme dodržet také výše uvedený postup, předejdete tím případným sporům o stavu převzatého zboží. Spotřebitel však nemůže být zbaven práva uplatnit reklamaci, pokud tento postup nedodrží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, doporučujeme uplatnit reklamaci písemně na Dáša Faltýnková, se sídlem tř. T. Bati 3759, 760 01 Zlín, 4679300 nebo e-mailem (info@isprej.cz), kde do předmětu uveďtě "reklamace" a číslo objednávky.


Reklamované zboží doporučujeme zaslat Českou poštou nebo jinou doručovací službou na adresu prodávajícího. Připojte kopii faktury, nebo jiným způsobem prokažte vznik kupní smlouvy, a průvodní dopis, ve kterém budou uvedeny reklamované vady. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Nároky z reklamace
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží.
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Povinnosti prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím. 

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

ESHOP